Privacy verklaring

versie sep 2018

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe wij als Zen by Nature persoonsgegevens verwerken die wij verkrijgen wanneer u contact met ons opneemt via email of telefoon of wanneer u deelneemt aan onze lessen.

Contactgegevens:
Zen by Nature
Linda Sibrandi
Kemperweg 15
3052 VJ Rotterdam
06 20428149
www.zenbynature.nl
hallo@zenbynature.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken:
Zen by Nature verwerkt uw persoonsgegevens doordat u deelneemt aan (een van) onze lessen en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
Hieronder vind u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
•   Voor- en achternaam
•   Geslacht
•   Geboortedatum
•   Adresgegevens
•   Telefoonnummer
•   E-mailadres
•   Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bij inschrijving vragen wij bijzondere persoonsgegevens aan u. Denk hierbij aan lichamelijke klachten en medische bijzonderheden. Deze gegevens worden uitsluitend verwerkt na uw nadrukkelijke toestemming. Wij vragen deze gegevens om u beter te kunnen begeleiden tijdens de afgenomen dienst(en). Uiteraard bent u er zelf vrij in welke gegevens u met ons deelt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zen by Nature verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

Persoonsgegevens Doel
Voor- en achternaam Om u te registreren als deelnemer en u bij uw naam te kunnen noemen in plaats van ‘hey’.
Adresgegevens Dit zijn straatnaam, huisnummer, postcode en woonplaats.

Dit hebben we nodig voor het versturen van een factuur.

Daarnaast gebruiken we deze gegevens om inzicht te krijgen in ons klantenbestand, zodat we de doelgroep kunnen bepalen. Dit gebruiken we voor promotionele activiteiten.

Telefoonnummer Dit nummer hoef u niet door te geven. We hebben wel graag een telefoonnummer via welke wij een familielid of kennis kunnen bereiken mocht dat nodig zijn.
Telefoonnummer mobiel Dit hebben we nodig u te kunnen bellen of een bericht te kunnen sturen indien dit nodig is om onze diensten uit te kunnen voeren. Denk hierbij aan plotselinge wijzigingen in het rooster of vragen met betrekking tot deelname.

Ook wordt uw mobiele nummer gebruikt voor de groepsapp van de desbetreffende dienst. Op die manier kan snel informatie gedeeld worden over de training, bijvoorbeeld bij een afgelasting.

Emailadres Dit hebben we nodig om u te kunnen informeren over wijzigingen in onze diensten en om nieuwsbrieven te kunnen versturen. Afmelden voor de nieuwsbrief kan te allen tijde via de link onderaan de nieuwsbrief.
Geboortedatum Dit gebruiken we om een inzicht te krijgen in ons klantenbestand en doelgroep.
Bij minderjarigen:

gegevens ouder, voogd, verzorger

Indien de deelnemer minderjarig is, jonger dan 18 jaar, dan moet een van de ouders, voogd of erkent verzorger toestemming geven.

Wij hebben dan de naam van de ouder, voogd of verzorger nodig en zijn of haar hoedanigheid. De toestemming en de gegevens worden door ons altijd gecontroleerd.

Bankgegevens Dit gebruiken we voor het afhandelen van uw betaling.
Medische gegevens Dit vragen wij om zodat wij tijdens de dienst rekening kunnen houden met eventuele klachten.

 

Geautomatiseerde besluitvorming.
Zen by Nature neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Zen by Nature) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zen by Nature bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
• Persoonsgegevens worden maximaal 5 jaar bewaard.
• De gegevens van betalingen (facturen) zullen wij 7 jaar bewaren, wegens onze wettelijke plicht. Na deze periode zullen wij deze gegevens verwijderen.
• De bovenstaande termijnen gelden, tenzij er voor ons een wettelijke verplichting bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zen by Nature deelt de gegevens met de volgende bedrijven.
Whatsapp – Contact met deelnemers over bv. afmelding voor een les
Mailchimp – Registratie Nieuwsbrief
Google drive – deelnemerslijsten per les

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.
De website van Zen by Nature maakt gebruik van cookies. Dit zijn stukjes informatie die ervoor zorgen dat een website optimaal functioneert.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heet u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zen by Nature en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar hallo@zenbynature.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen vier weken, op uw verzoek.

Zen by Nature wil u er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zen by Nature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op via hallo@zenbynature.nl

Zen by Nature verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close