Algemene voorwaarden

Versie aug 2018

1. Begrippen
1.1 Zen by Nature / de Zevenboom (hierna te noemen Zen by Nature): Zen by Nature is gevestigd te Rotterdam en is geregistreerd in het handelsregister onder KvK nr. 72245573.
1.2 Deelnemer: degene die (privé) trainingen volgt c.q. wenst te volgen bij Zen by Nature.
1.3 Algemene Voorwaarden: deze door Zen by Nature gehanteerde algemene voorwaarden, welke zijn gepubliceerd op de website van Zen by Nature, www.zenbynature.nl.
1.4 Training: een bij Zen by Nature te geven of gegeven Mind-Walk, Power walking en/of yoga (of –aanverwante) training.
1.5 Website: de website van Zen by Nature: www.zenbynature.nl.

2. Toepasselijkheid
2.1 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle trainingen bij Zen by Nature en voor zover van toepassing, op alle leskaarten, proeflessen, losse lessen & privé lessen van en bij Zen by Nature.
2.2 Door deelname aan een training verklaart de deelnemer zich akkoord met de toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden.
2.3 Zen by Nature kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

3. Leskaarten, proeflessen & losse lessen
3.1 Deelnemers kunnen trainingen volgen op basis van een leskaart. Tevens zijn losse lessen beschikbaar.
3.2 Een leskaart kan worden gebruikt vanaf het moment dat Zen by Nature het verschuldigde lesgeld van de deelnemer heeft ontvangen.
3.3 Zen by Nature geeft de volgende leskaarten uit, ter keuze van de deelnemer:
Leskaart – Deze kaart geeft recht op 5 of 10 trainingen. De lessen dienen respectievelijk binnen 2 of 4 maanden gebruikt te worden. Na deze periode vervallen de niet gebruikte lessen automatisch. Betaling via overboeking of pin betaling.
Losse les – Losse lessen worden voorafgaand aan de les contant of met pin betaald.
3.4 Een leskaart of jaarkaart is niet overdraagbaar aan derden.
3.5 Aan het einde van de periode waarvoor de leskaart of jaarkaart geldt komen de overgebleven lessen te vervallen. Anders dan genoemd in art. 6.2 kunnen leskaarten tussentijds niet worden verlengd of stopgezet. Zen by Nature verleent geen restitutie op leskaarten.
3.6 Voor het volgen van privélessen biedt Zen by Nature losse lessen aan. Een losse privé les duurt 30, 60 of 90 minuten.

4. Betaling en Prijswijziging
4.1 Een leskaart, proefles, losse les en privé les moet voorafgaand aan de te volgen training betaald worden. Betaling kan worden gedaan via overboeking of met pin betaling.
4.2 Een deelnemer kan deelnemen aan een training nadat deze zich vooraf bij Zen by Nature daarvoor heeft aangemeld en het lesgeld heeft betaald. Een training is gegarandeerd nadat Zen by Nature de betaling van het lesgeld heeft ontvangen.
4.3 Zen by Nature behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende leskaarten, proeflessen, losse lessen en privé lessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website.

5. Trainingen/lessen
5.1 De geldende trainingen/lessen staan altijd op de website. Zen by Nature behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van vermelding op de website en/of via de mail.
5.2 Zen by Nature behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren, als gevolg van overmacht.
Wijzigingen in het lesrooster geven geen recht op teruggave van reeds betaalde leskaarten of
verlenging hiervan.
5.3 Gedurende het hele jaar is er de mogelijkheid trainingen te volgen bij Zen by Nature. Zen by Nature behoudt zich het recht voor om op feestdagen en tijdens schoolvakanties een aangepast rooster te voeren.

6. Opschorting leskaarten
6.1 Er vindt geen restitutie van de leskaart plaats.
6.2 Bij ziekenhuisopname/operatie c.q. een blessure kan de deelnemer de leskaart of jaarkaart voor een periode van maximaal 6 maanden laten opschorten. Een verzoek om opschorting moet schriftelijk worden ingediend bij Zen by Nature en moet vergezeld zijn van een doktersverklaring. Dit kan per email naar: hallo@zenbynature.nl

7. Annulering training
7.1 Indien de deelnemer om welke reden dan ook, niet kan deelnemen aan de training, wordt het reeds betaalde lesgeld niet terugbetaald.
7.2 Zen by Nature behoudt zich het recht voor om een geplande training te annuleren, als gevolg van overmacht.

8. Aansprakelijkheid
8.1 Zen by Nature aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel, verlies of schade verband houdende met het volgen van trainingen bij Zen by Nature.
8.2 Door deelname aan een training bij Zen by Nature, aanvaardt de deelnemer het risico op een blessure. Zen by Nature biedt de volgende richtlijnen om het risico op een blessure te verminderen:

  • Consulteer een arts voordat je met de trainingen begint, indien je er niet zeker van bent dat je helemaal gezond bent.
  • Indien je een blessure hebt of een ander lichamelijk ongemak, laat dit dan altijd aan de betreffende instructeur weten voordat je aan de training begint.
  • Luister naar en volg de instructies van de desbetreffende instructeur.
  • Voer de oefeningen zorgvuldig uit en luister naar je lichamelijke beperkingen.
  • Voer geen oefeningen uit die pijnlijk zijn.
  • Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt.

9. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting
9.1 Op de Algemene Voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close